ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι παροχές στο ιατρείο μας είναι οι εξής:
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Έκτακτα Περιστατικά
 • Εμβολιασμοί
 • Αποπαρασιτώσεις
 • Αιματολογικά tests
 • Αιματολογικές − Βιοχημικές εξετάσεις
 • Χειρουργικές Επεμβάσεις
 • Στειρώσεις
 • Οδοντιατρικός καθαρισμός με συσκευή υπερήχων
 • Ηλεκτρονική σήμανση [microchip]
 • Φαρμακευτική περίθαλψη